Vedtægter for foreningen


DANSK-TJEKKISK ERHVERVSFORUM

§ 1. NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Dansk-Tjekkisk Erhvervsforum. Foreningen har hjemsted dér hvor sekretatriatet er. Sekretariatet ligger hos formanden, med mindre andet aftales i bestyrelsen.

§ 2. FORMÅL
Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til samhandel og investering mellem Danmark og Tjekkiet blandt andet ved afholdelse af møder, seminarer, ekskursioner, m.v.
§ 3. MEDLEMSKAB
1. Som medlem kan optages enkeltpersoner, som interesserer sig for formålet. Foreninger, offentlige og private organisationer samt virksomheder kan optages som medlemmer. Ind- og udmeldelse kan ske ved henvendelse til sekretariatet.

2. Foreningen bygger på frivilligt arbejde. Til dækning af løbende omkostninger indkræves et årligt kontingent dels for enkeltpersoner, dels for virksomheder og organisationer. Kontingenternes størrelse bestemmes på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan dog i tilfælde, hvor det skønnes at tjene foreningens interesse, beslutte kontingentfrihed.
§ 4. GENERALFORSAMLING
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i årets fjerde kvartal og indkaldes skriftligt senest 30 dage før generalforsamlingen. Forslag til behandling af generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
2.1 Valg af dirigent.
2.2. Formandens årsberetning
2.3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
2.4 Indkomne forslag
2.5 Valg af bestyrelsesmedlemmer
2.6 Evt. valg af revisor (hvert andet år)
2.7 Eventuelt

3. Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent. Afstemninger foregår normalt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan finde sted, såfremt der fremsættes krav om dette.

DANSK-TJEKKISK ERHVERVSFORUM

(§4) 4. Hvert medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. Dog kan ingen repræsentere mere end et medlem ud over sig selv. Sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Stemmeret på en generalforsamling forudsætter medlemskab forud for udsendelsen af indkaldelse til den pågældende generalforsamling.

5. Beslutning om opløsning af foreningen eller vedtægtsændringer kræver dog at 2/3 af de fremmødte stemmer for. Opnås flertal, men ikke 2/3’s tilslutning, skal forslaget forelægges en ekstraordinær generalforsamling, hvor det kan vedtages ved almindelig stemmeflerhed. Denne ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest to måneder efter den ordinære generalforsamling.
§5 BESTYRELSEN
1. Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer, der vælges for 2 år gangen på en generalforsamling. Første år vælges tre af bestyrelsesmedlemmerne dog kun for ét år; bestyrelsen beslutter hvem dette gælder. Hvis bestyrelsesmedlemmer afgår i en valgperiode, skal bestyrelsen udpege det samme antal nye medlemmer, indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen kan eventuelt supplere sig med flere medlemmer indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

2. Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger blandt dens egne medlemmer en formand, en næstformand, og en kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer, inklusive formanden eller næstformanden er til stede.

Afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende, og hvis denne ikke er til stede, næstformandens.

3. Bestyrelsen er ansvarlig for Foreningens aktiver.

Bestyrelsen kan yde kompensation for omkostninger afholdt efter aftale med bestyrelsen.
§ 6 REGNSKAB, REVISION OG KASSERER
1. Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september.
2. Revisor vælges for 2 år gangen på en generalforsamling. Hvis ingen opstiller til valg eller hvis revisor afgår i en valgperiode, skal bestyrelsen udpege en revisor, indtil næste generalforsamling.

Revisor kan genvælges.

Hvervet som revisor er ulønnet.

3. Bestyrelsen udnævner en kasserer og tildeler ham ved separat aftale den fornødne fuldmagt.

ooOoo

(28OKT05)

Comments are closed.